മഴ പെയ്തു തോരുമ്പോള്‍: ക്ഷത്രീയ ക്ഷേമ സഭാ രജത ജൂബിലി അവാര്‍ഡ്‌

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഇറങ്ങിയ ഏറ്റവും നല്ല ലേഖന സമാഹാരത്തിനുള്ള ക്ഷത്രീയ ക്ഷേമ സഭാ രജത ജൂബിലി അവാര്‍ഡ്‌.. " മഴ പെയ്തു തോരുമ്പോള്‍ " എന്ന കൃതിക്ക് കേരള സാഹിത്യ അകാടെമി പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രീ പെരുമ്പടവം ശ്രീധരനില്‍ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഇറങ്ങിയ ഏറ്റവും നല്ല ലേഖന സമാഹാരത്തിനുള്ള ക്ഷത്രീയ ക്ഷേമ സഭാ രജത ജൂബിലി അവാര്‍ഡ്‌.. ” മഴ പെയ്തു തോരുമ്പോള്‍ ” എന്ന കൃതിക്ക് കേരള സാഹിത്യ അകാടെമി പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രീ പെരുമ്പടവം ശ്രീധരനില്‍ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നു.

One Response to “മഴ പെയ്തു തോരുമ്പോള്‍: ക്ഷത്രീയ ക്ഷേമ സഭാ രജത ജൂബിലി അവാര്‍ഡ്‌”

  1. belsysiby Says:
    March 17th, 2013 at 9:43 pm

    ആശംസകള്‍

Leave a Reply